Het koppelstreepje

Een streepje in plaats van een trema

In samenstellingen waarin twee letters achter elkaar komen te staan die samen het teken voor een klinker kunnen vormen (bijvoorbeeld een e en een u, twee keer een a of een i en een j), gebruikten we in de oude spelling soms een trema (zoëven) en soms een koppelteken (auto-ongeluk). In de nieuwe spelling gebruiken we daarvoor in principe alleen nog maar een koppelteken. Dus zeeëendwordt zee-eend en naäpen wordt na-apen.

Bij getallen doen we dat echter niet, dus het blijft tweeëntwintig. En ook moet het in de samenstelling wel om twee delen gaan die ook zelfstandig voor kunnen komen (dus het blijft geëmancipeerd), tenzij het om het achtervoegsel -achtig gaat (dus we schrijven lila-achtig).

Aardrijkskundige namen

De regel voor samenstellingen van aardrijkskundige namen is een vereenvoudiging. Het was zo, dat je bij een samenstelling een streepje gebruikte, maar niet in een afleiding van die samenstelling. Dus je schreef Noord-Brabant, maar Noordbrabantse en Noordbrabander.

Dat wordt in de nieuwe spelling Noord-Brabantse en Noord-Brabander, dus waar je een streepje gebruikt, blijf je dat ook in de afleidingen gebruiken.

Eénletterafbrekingen

Een regel waaraan de meeste schrijvers zich eigenlijk al hielden ver voordat de nieuwe spelling werd opgezet:

Het is niet meer toegestaan een woord af te breken als dat een lettergreep van slechts één letter oplevert!

Dit betekent dat we agenda aan het eind van een regel niet meer mogen afbreken als a- genda en alinea niet meer als aline- a (of a- linea).